26
Jan

0

Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας Media Pedagogy Research Group στο 9o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τίτλο “Ο Σχεδιασμός της Μάθησης”

Η συμμετοχή της ομάδας στο 9o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τίτλο “Ο Σχεδιασμός της Μάθησης”, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 23-26 Νοεμβρίου 2017, περιλάμβανε τρεις ανακοινώσεις σε θέματα MOOCs, εeLearning στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαιδευτικής αξιοποίησης ταινιών μικρού μήκους και ανοικτών λογισμικών.

Αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών για τα MOOCs: Ανάλυση περιεχομένου δημοσιεύσεων σε φόρουμ συζητήσεων, Στέφανος Γιασιράνης, Απόστολος Κώστας, Αλιβίζος Σοφός

Η παρούσα εργασία διερευνά τις αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναφορικά με τη χρήση των MOOCs σε επίπεδο μη τυπικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν με τεχνικές ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων οι αναρτήσεις στην δημόσιο διάλογο της ηλεκτρονικής μαθησιακής κοινότητας του ΠΜΣ, με στόχο να αποτυπωθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των MOOCs βάση της προσωπικής αντίληψης και άποψης των φοιτητών/τριων. Τα αποτελέσματα συνάδουν με αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας, όπου προκρίνονται αντίστοιχα ως σημαντικότερο πλεονέκτημα η ανοικτότητα/ευελιξία αυτής της εκπαιδευτικής προσέγγισης και μειονέκτημα το μεγάλο ποσοστό εγκατάλειψης.

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/917

Παράγοντες που επηρεάζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ ή την υιοθέτηση του eLearning στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών, Νεφέλη Βρατσάλη, Αλιβίζος Σοφός

Το άρθρο παρουσιάζει μία βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τους διδάσκοντες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ ή την υιοθέτηση του eLearning στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εξετάζει ερευνητικά άρθρα και διδακτορικές διατριβές που δημοσιεύτηκαν την τελευταία δεκαετία και περιγράφουν εμπειρικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, όπως αυτά εντοπίσθηκαν από τις βάσεις Science Direct και ERIC, EThOS και OpenThesis. Καταγράφει τον μεθοδολογικό σχεδιασμό των υπό εξέταση ερευνών, τα σημαντικότερα ερευνητικά ερωτήματα και τα αποτελέσματα των ερευνών όσον αφορά στους παράγοντες που εμποδίζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ ή την υιοθέτηση του eLearning. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν 17 παράγοντες οι οποίοι ιεραρχήθηκαν και ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες. Από αυτούς, οι παράγοντες που απαντήθηκαν συχνότερα ήταν η έλλειψη τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων των διδασκόντων, ο ανεπαρκής εξοπλισμός / υποδομές ΤΠΕ και η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης των διδασκόντων, οι οποίοι συζητήθηκαν σε σχέση με άλλες ερευνητικές ανασκοπήσεις.

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/1133

Εκπαιδευτικές ταινίες μικρού μήκους – παραγωγή κι αξιοποίηση, Σπύρος Πέτρου Σπύρου, Αλιβίζος Σοφός

Η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη και τα επιτεύγματά της εισέβαλλαν σε όλους τους τομείς κι εκφάνσεις της σύγχρονης ζωής φέρνοντας αλλαγές στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Ένας τομέας της ζωής μας είναι η εκπαίδευση, η οποία δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Στις μέρες μας, τα παιδιά από την αρχή της ζωής τους έρχονται σε επαφή με ποικίλα οπτικοακουστικά μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τάμπλετ, ηλ. υπολογιστές, ταινίες κ.ά.). Μεγαλώνουν, μαθαίνουν και διδάσκονται με αυτά. Ένα από τα οπτικοακουστικά μέσα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν επιτυχώς στην εκπαίδευση είναι οι ταινίες μικρού μήκους. Οι ταινίες μικρού μήκους και η αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση εμπερικλείουν πολλές και σημαντικές προϋποθέσεις, ώστε μαθητές/τριες κι εκπαιδευτικοί να είναι συμμέτοχοι σε επιτυχημένες διδασκαλίες, στις οποίες θα αναφερθούμε εκτενώς στη συνέχεια. Η συγκεκριμένη εισήγηση περιλαμβάνει σύντομη ιστορική αναδρομή για τα παιδαγωγικά μέσα στην εκπαίδευση με σκοπό την ανάδειξη της σημαντικότητας και της ιστορικότητας τους. Σκιαγραφούνται προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων, ενώ έχοντας ως σημείο αναφοράς την προσέγγιση οικολογίας των μέσων και της πραξιοκεντρικής διδακτικής, παρουσιάζονται τα βασικά βήματα για την ενεργή εμπλοκή των μαθητών/τριών στην παραγωγή ταινιών. Έπειτα, γίνεται μία αναφορά στην παραγωγή κι αξιοποίηση βίντεο/ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, στα είδη εκπαιδευτικών βίντεο/ταινιών και στα ψηφιακά εργαλεία παραγωγής βίντεο/ταινιών – video editors. Ακολούθως, γίνεται μία εκτενής αναφορά στις ταινίες μικρού μήκους με ιδιαίτερη έμφαση στις εκπαιδευτικές ταινίες μικρού μήκους, στους τρόπους αξιοποίησης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε πέντε βασικές ενέργειες του εκπαιδευτικού για την αξιοποίηση τους στη διδασκαλία.

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/1262

Εξοικείωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών με τις έννοιες της Ανοικτής Εκπαίδευσης και τη χρήση Ανοικτών λογισμικών, Κυριακή Ζερβού, Αλιβίζος Σοφός

Ο χώρος της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις της εποχής και ενσωματώνει τη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις διδακτικές πρακτικές που ακολουθούν, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο σαν εργαλείο συλλογής και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού. Αυτό με το οποίο ενδεχομένως δεν είναι εξοικειωμένοι είναι η έννοια της ανοικτότητας στην εκπαίδευση και η χρήση των ανοικτών εκπαιδευτικών λογισμικών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των γνώσεων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών ως προς την ανοικτή εκπαίδευση και τη χρήση των εργαλείων που προσφέρονται για την εξυπηρέτηση της έννοιας της ανοικτότητας. Επιλέχθηκε η επισκοπική έρευνα και το βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων ήταν το γραπτό ανώνυμο ερωτηματολόγιο.

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/916