Χρονοδιάγραμμα Συνεδρίου

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του συνεδρίου και οι κομβικές ημερομηνίες είναι όπως παρακάτω.

1η Ανακοίνωση Συνεδρίου

2η Ανακοίνωση Συνεδρίου

Παράδοση περιλήψεων, προσχεδίων εργαστηρίων, σχεδίων e-posters και σύντομων βίντεο

Αξιολόγηση περιλήψεων και σχεδίων και ενημέρωση συγγραφέων

Ανακοίνωση προσωρινού προγράμματος

Διενέργεια δοκιμαστικής συνεδρίας

Διενέργεια Συνεδρίου

Οριστική παράδοση εργασιών για την έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου