Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου αναπτύσσονται εστιάζοντας στους παρακάτω θεματικούς άξονες.

Έρευνες, πρακτικές και προσεγγίσεις διδασκαλίας με τα νέα δεδομένα

Η εστίαση στη θεματική ενότητα εντοπίζεται α) σε ερευνητικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική κοινότητα, αναφορικά με τον εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας και β) στις προσπάθειες των εκπαιδευτικών κατά την σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία που πραγματοποίησαν συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων που τελικά εφάρμοσαν ως καλύτερες πρακτικές και των λόγων οι οποίοι τους οδήγησαν στις επιλογές τους. Ενδεικτικά θέματα ενδιαφέροντος αποτελούν η εξοικείωση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (συγχρονική, ασύγχρονη) που χρησιμοποιήθηκαν και τα σχετικά τεχνολογικά εργαλεία, ο τρόπος οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, η συμμετοχή και εμπλοκή από την πλευρά των μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων, οι στάσεις αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι μελλοντικές προοπτικές για την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Προβλήματα εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Η θεματική εστιάζει στη συστηματική καταγραφή των ζητημάτων και των δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (για παράδειγμα στη χρήση πλατφορμών, στην αξιοποίηση εργαλείων, την επιλογή ή ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικου, σε ότι αφορά στην ετοιμότητα ή στη σχετική επιμόρφωση), στους προβληματισμούς που συνάντησαν καθώς και τις αναληφθείσες ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτών των προβληματισμών.

Οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα

Η θεματική εστιάζει στα οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων, στις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν και στις ιδιαίτερες ανάγκες των σχολικών μονάδων για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σημεία ενδιαφέροντος αποτελούν η οργάνωση και υλοποίηση του ωρολόγιου προγράμματος, το εργασιακό πλαίσιο, η υλικοτεχνική υποδομή, η οργάνωση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικής μονάδας και οικογένειας, η οργάνωση της ενημέρωσης του προσωπικού των μονάδων και των λοιπών εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα σχέδια που καταρτίστηκαν και εφαρμόστηκαν κ.α. 

Ομάδες υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Η εστίαση της θεματικής εντοπίζεται στην αποτίμηση του ρόλου των ομάδων στήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον τρόπο οργάνωσης των ομάδων αυτών, τον τρόπο εργασίας και συνεργασίας και στα ιδιαίτερα ζητήματα που αντιμετωπίστηκαν καθώς επίσης και στις προτάσεις που πηγάζουν μέσα από τη βιωμένη εμπειρία και τις δράσεις που αναλήφθηκαν.

Διεθνής πρακτική για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση την περίοδο του Covid-19

Το ενδιαφέρον στη θεματική αυτή εστιάζεται στις πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε διεθνές επίπεδο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αναδεικνύοντας και αναλύοντας συγκεκριμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών μονάδων αλλά και μέσω της επισκόπησης των προσεγγίσεων που εφαρμόστηκαν στην εκπαιδευτική πρακτική για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η θεματική επικεντρώνεται στις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το πλαίσιο οργάνωσης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εστιάζοντας σε διαστάσεις όπως τη θεματολογία, τον τρόπο επιμόρφωσης, τη μορφή επιμόρφωσης, τους φορείς επιμόρφωσης, τη διάρκεια κ.α.

Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της θεματικής αυτής παρουσιάζονται ψηφιακά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν ή  μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα εργαλεία αυτά δίνεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν και στο πλαίσιο εργαστηρίου επίδειξης ή ακόμη και ως σύντομα βίντεο εκμάθησης των βασικών λειτουργιών τους, σκοπεύοντας στην ενημέρωση των συμμετεχόντων. 

Δια βίου μάθηση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Στη θεματική το ενδιαφέρον εντοπίζεται στην παρουσίαση των πρακτικών που εφαρμόστηκαν αλλά και των εμπειριών των εκπαιδευτών και στελεχών των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης (Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., Μαθητεία, Πρακτική Άσκηση, Σχολές Ο.Α.Ε.Δ., Καταστήματα κράτησης, δομές προσφύγων, Ρομά κ.α.), καθώς και σε παρουσιάσεις περίπτωσεων από τις εφαρμοσθείσες πρακτικές σε άλλες χώρες ή επισκοπήσεις των προσεγγίσεων και προτάσεις. Οι εισηγήσεις της ενότητας δύναται επίσης να σχετίζονται με τις οδηγίες από το Υ.ΠΑΙ.Θ. τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν και τα σχετικά εργαλεία, τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή.