Ερευνητικά προγράμματα

Η ερευνητική δράση της ομάδας εκφράζεται κυρίως μέσα από τη συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα και έργα. Μέσω αυτών η ομάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις στους τομείς του ερευνητικού της ενδιαφέροντος και χτίζει συνεργασίες με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση των ερευνητικών της μεθόδων. Η ομάδα μας έχει συμμετάσχει κατά το παρελθόν και συνεχίζει να συμμετέχει σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα και εθνικά έργα είτε μεμονωμένα είτε στα πλαίσια συνεργασιών με ερευνητικές ομάδες του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα

INFINITE: artIficial iNtelligence For professIonal aNd pedagogIcal pracTices in Higher Education

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα Erasmus+

Διάρκεια: 2,5 έτη (Δεκέμβριος 2023 - Μάιος 2026)

Πορεία υλοποίησης 20%

Το INFINITE στοχεύει να προετοιμάσει τους διδάσκοντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για να εκμεταλλευτούν κριτικά και ηθικά την τεχνολογία που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τις επαγγελματικές και παιδαγωγικές τους πρακτικές, υποστηρίζοντας τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης για να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εξελίξεις της Τεχνητής Νοημοσύνης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου.

Συνεργάτες

STEAME Teacher Facilitators Academy

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα Erasmus+

Διάρκεια: 3 έτη (Ιούνιος 2023 - Ιούνιος 2026)

Πορεία υλοποίησης 33%

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η υποστήριξη της κατάρτισης εν υπηρεσία και εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών μέσω της ανάπτυξης ενός μοντέλου STEAME Teacher Facilitators Academies δικτυωμένων διαμέσου μίας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας τέτοιων Ακαδημιών και διασυνδεδεμένων με σχολικές μονάδες, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τη συμβολή στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών μονάδων για την αξιοποίηση υβριδικών περιβαλλόντων μάθησης μέσω project STEAME. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου.

Συνεργάτες

XRWomen: Empower Refugee Women through XR supported Language learning

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα Erasmus+

Διάρκεια: 2 έτη (Δεκέμβριος 2022 - Νοέμβριος 2024)

Πορεία υλοποίησης 75%

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού μικτής πραγματικότητας για τη διδασκαλία της γλώσσας σε γυναίκες με μεταναστευτικό προφίλ, καθώς και η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων σε φιλολόγους ως προς τη χρήση και αξιοποίηση περιβαλλόντων μικτής πραγματικότητας στη διδακτική τους πρακτική. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου.

Συνεργάτες

LeaderAI: LEAarning analytics and AI for personaliseD lEaRning

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα Erasmus+

Διάρκεια: 2 έτη (Δεκέμβριος 2022 - Νοέμβριος 2024)

Πορεία υλοποίησης 75%

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μαθησιακή Αναλυτική, έτσι ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα δυνατά σημεία και τις δεξιότητες των φοιτητών. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου.

Συνεργάτες

VOL3DEDU: Volumetric 3D Teachers in Educational Reality

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα Erasmus+

Διάρκεια: 2 έτη (Δεκέμβριος 2022 - Νοέμβριος 2024)

Πορεία υλοποίησης 75%

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η διερεύνηση της παιδαγωγικής αξίας των τρισδιάστατων ολογραμμάτων σε περιβάλλοντα μικτής πραγματικότητας, καθώς και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων προς την ανάπτυξη των κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων για τη δημιουργία και χρήση των ολογραμμάτων αυτών. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου.

Συνεργάτες

Ολοκληρωμένα ερευνητικά προγράμματα

VRinHE: Integrating Virtual and Augmented Reality in Higher Education Curricula

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα Erasmus+

Διάρκεια: 2 έτη (Φεβρουάριος 2022 - Ιανουάριος 2024)

Πορεία υλοποίησης 100%

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων διδασκόντων και ερευνητών των εταίρων Πανεπιστημίων, ώστε αυτοί να αξιοποιούν τις τεχνολογίες της επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας στη διδακτική τους πρακτική. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου.

Συνεργάτες

REVEALING: REalisation of Virtual rEality LearnING Environments (VRLEs) for Higher Education

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα Erasmus+

Διάρκεια: 2 έτη (Φεβρουάριος 2022 - Ιανουάριος 2024)

Πορεία υλοποίησης 100%

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη ενός εικονικού περιβάλλοντος μάθησης για χρήση από εκπαιδευτικούς και φοιτητές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθούν και πρότυπα διδακτικά σενάρια που λαμβάνουν χώρα σε εικονικό περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου.

Συνεργάτες

Δράση South Aegean Future Labs

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Διάρκεια: 18 μήνες (Νοέμβριος 2021 - Απρίλιος 2023)

Πορεία υλοποίησης 100%

Βασικός στόχος της δράσης είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία σύγχρονων ερευνητικών υποδομών υποστηριζόμενων από τεχνολογίες, όπως η Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality-VR), η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality-AR), το Video 360o και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things-IoT) για την υποστήριξη: του τουριστικού τομέα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, της τοπικής παραγωγής, της ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας, της προώθησης καινοτόμων πρακτικών επιχειρηματικότητας. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της δράσης.

Δράση Aegean e-learning platform

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Διάρκεια: 18 μήνες (Νοέμβριος 2021 - Απρίλιος 2023)

Πορεία υλοποίησης 100%

Βασικοί στόχοι της δράσης είναι:

  • ο εκσυγχρονισμός των υποδομών ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • η αναμόρφωση των προτύπων σχεδιασμού και παροχής προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης σε επίπεδο επιμόρφωσης και σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • η παροχή online εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • η στήριξη της εφαρμοσμένης έρευνα στο τομέα της online εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συναρτήσει των ιδιαιτεροτήτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως πολυνησιωτικού ΑΕΙ
  • η συνέργεια μεταξύ Πανεπιστημίου Αιγαίου και τοπικών κοινωνιών για την εξειδίκευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της δράσης.
STEAME GOES HYBRID: Blueprint Guidelines and Policy Recommendations

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα Erasmus+

Διάρκεια: 2 έτη (Μάιος 2021 - Απρίλιος 2023)

Πορεία υλοποίησης 100%

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και τρόπων αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων για τη διδασκαλία μαθημάτων STEAME (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, Entrepreneurship) σε υβριδικά περιβάλλοντα μάθησης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου.

Συνεργάτες

UMARG: Using Augmented Reality Games to develop key competences through learnng aboout sustainable development

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα Erasmus+

Διάρκεια: 2 έτη (Δεκέμβριος 2019 - Νοέμβριος 2021)

Πορεία υλοποίησης 100%

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η εκπαιδευτική αξιοποίηση των χωροευαίσθητων παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας για την καλλιέργεια δεξιοτήτων 21ου αιώνα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου.

Συνεργάτες

CONOCO: COping with NO moblity during COrona virus times: Leaning from each other

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα Erasmus+

Διάρκεια: 20 μήνες (Οκτώβριος 2020 - Μάϊος 2022)

Πορεία υλοποίησης 100%

Το πρόγραμμα CONOCO στοχεύει στη συλλογή πρακτικών από τις χώρες των συνεργαζόμενων φορέων και παραπέρα σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι-εργοδότες, εκπαιδευτές-εκπαιδευόμενοι, γονείς-παππούδες-άτομα τρίτης ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες κατάφεραν να ανταποκριθούν με τον εγκλεισμό στο σπίτι και να εντοπίσει πρωτότυπες προσεγγίσεις οι οποίες αποδείχθηκαν αποτελεσματικές και συνέβαλαν στη διατήρηση της παραγωγικότητας και της δημιουργικότητας των ατόμων. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου. 

Συνεργάτες

Scroll to Top