Η ομάδα

Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός

ΕΠιστημονικά Υπεύθυνοσ

Απόστολος
Κώστας

ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Παν.Αιγαίου

Διδάσκω από το 2004 Παιδαγωγική, Παιδαγωγική των Μέσων (Media Education) και Διδακτική των Μέσων (eLearning και Online Education) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συνεργάστηκα επι σειρά ετών στη Θ.Ε. ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου.

Από το 1996 μέχρι το 1998 εργάστηκα ως Διδάσκων με σύμβαση (Lehrbeauftragter) στο Johannes Gutenberg Πανεπιστήμιο στο Mainz και σε άλλα γερμανικά πανεπιστήμια (Frankfurt, Wiesbaden, Landau-Koblenz). Από το 1998 μέχρι το 2002 εργάστηκα ως επιστημονικός συνεργάτης στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Johannes Gutenberg Πανεπιστημίου στο Mainz στα πεδία: Γενική Παιδαγωγική, Παιδαγωγική των Νέων Μέσων, Σχολική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, και από το 2002 μέχρι το 2004 ως επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα «Διδακτική των Μέσων». Από το 1998 ήμουν παράλληλα επιστημονικός σύμβουλος στον οργανισμό της κεντρικής διοίκησης των 16 Υπουργείων Νεότητας και Κοινωνικών των ομοσπονδιακών κρατιδίων της Γερμανίας για την Προστασία των Νέων στο διαδίκτυο συμμετέχοντας στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, στη εκπαίδευση φοιτητών και στην οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων. Στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται:

  • Επιστημολογία της Παιδαγωγικής και της Παιδαγωγική Μέσων,
  • Σχεδιασμός ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων και Online Education
  • Σχολική Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση
  • Παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων Μέσων στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία
  • Media Literacy
  • Κινηματογραφική Παιδεία
  • Θεωρίες Μέσων και θεωρίες επίδρασης μιντιακών περιεχομένων
  • Προστασία νέων στο διαδίκτυο π.χ. ρατσισμός
  • Διαπολιτισμική Αγωγή και ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας και επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα: https://www.lsofos.com/contact-sofos/

Dr. Alivisos Sofos studied Pedagogy at the University of Lecce / Italy and Maraslio Teachers College from where he graduated in 1987. He continued his undergraduate studies at the Johannes Gutenberg-Universität Mainz in

Germany: Educational Studies, Sociology and Italian Literature / Linguistics. At the same university he completed his postgraduate studies in 1996 and was named Doctor of the Department of Philosophy / Pedagogy of the Johannes Gutenberg-Universität.

From 1996 to 1998 he worked as a contract Instructor at the Johannes Gutenberg University in Mainz and other German universities (Frankfurt, Wiesbaden, Landau- Koblenz). From 1998 to 2002 he worked as a research associate at the Pedagogical Faculty of the Johannes Gutenberg University in Mainz in the fields: General Pedagogy, Pedagogy of New Media, School of Education and from 2002 until 2004 as a research associate in the research project “Teaching Media”. Since 1998, he was also scientific advisor to the central administration body of the 16 Youth and Social Ministries of the federal states of Germany for the Protection of Young People, where he worked a) on the development of online educational curriculum, b) in student’s education programs and c) on organizing student’s research projects. Since 2004, he is an elected faculty member in the Department of Education, Faculty of Humanities Studies, University of the Aegean.

His research interests include:

•        Pedagogy and Media Pedagogy

•        Media Education & Media Theories

•        New Media in Educational Process

•        Instructional Design

•        e-Learning & Open Education

•        Safe Internet: racism, addiction, cyber-bulling, etc.

Read more: https://www.lsofos.com/info/

Ο Απόστολος Κώστας είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Μηχανικός Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορική διατριβή από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών”, Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης”, καθώς και στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. “Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης” με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Επίσης, είναι Μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Θεματική Ενότητα ΕΚΠ65 “Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση”. Από το 2018, έχει αναλάβει καθήκοντα Διευθυντή του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών με ζητήματα που άπτονται το στοχασμό και επαγγελματισμό των ανερχόμενων εκπαιδευτικών, ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και οι Τεχνολογίες για την Online εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, οι Διαδικτυακές Εκπαιδευτικές Κοινότητες και οι τεχνολογίες Web 2.0 στην εκπαίδευση.

Apostolos Kostas (B.Eng., M.Sc., Ph.D.) is a member of the Laboratory & Teaching Staff at the Pedagogical Department of primary Education of the University of the Aegean, where he teaches various undergraduate and postgraduate courses. Also, he is Tutor at the Hellenic Open University in the Thematic Unit EKP65 “Open and Distance Education”. Since 2018, he is elected Director of the Center for Continuous Education and Lifelong Learning, University of the Aegean. His research interests include ICT in Teacher Education with issues affecting the reflection and professionalism of emerging teachers, Instructional Design and Technologies for Online Distance Education, Online Educational Communities and Web 2.0 technologies in education.

Δημήτρης
Σπανός

ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

Στέφανος
Γιασιράνης

Εκπαιδευτικόσ πε86

Ο Δημήτρης Σπανός είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) από το 2022 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον Τομέα Παιδαγωγικών Επιστημών και Ψυχολογίας.

Σπούδασε Πληροφορική στο Πολυτεχνείο Πατρών και αποφοίτησε το 1997. Το 2000 άρχισε να εργάζεται στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής. Συνέχισε τις σπουδές πάνω στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση σε Μεταπτυχιακό (2007) και σε Διδακτορικό επίπεδο (2015). Το 2022 αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Ρόδου.

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών. Είναι μέλος της ομάδας “Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα” που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση..

Dimitris Spanos is a member of the Laboratory & Teaching Staff at the Pedagogical Department of Primary Education of the University of the Aegean in the Department of Pedagogical Sciences and Psychology.
He studied Computer Science at the Polytechnic of Patras and graduated in 1997. In 2000 he started working in the Secondary Technical Education, teaching computers. He continued his studies on the use of new technologies in Education at Master’s (2007) and Doctoral level (2015). In 2022 he graduated from the Pedagogical Department of Primary Educatuion of Rhodes.
His scientific interests include the use of technology in education and the practicum of students. He is a member of the Media Pedagogy Research Group that operates within the Psychology, Pedagogical Research and Media in Education Laboratory.

Ο Στέφανος Γιασιράνης είναι εκπαιδευτικός πληροφορικής και διδάσκει στη Β/θμια εκπαίδευση πάνω από 30 χρόνια. Έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών» του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο ίδιο τμήμα ολοκλήρωσε τη διδακτορική του έρευνα με τίτλο «Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και MOOCs: Μια εναλλακτική πρόταση μη τυπικής εκπαίδευσης». Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας «Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα» του εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει λάβει μέρος σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και έχει διδάξει στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με σύμβαση ορισμένου χρόνου βάσει του Π.Δ. 407/80 και σε πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων σε διάφορους φορείς. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, συν-συγγραφή και συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους βιβλίων. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα MOOCs, η Επαυξημένη πραγματικότητα και η εκπαιδευτική ρομποτική. Αυτή την περίοδο διερευνά τα κριτήρια ποιότητας βίντεο σε μαθήματα MOOCs στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής του έρευνας.

Stefanos Giasiranis is an IT teacher and he has been teaching in secondary education for over 30 years. He completed the postgraduate program with the title “Educational Sciences – Education with the use of New Technologies ” at the Pedagogical Department of Elementary Education of the Faculty of Humanities of the University of the Aegean. In the same department, he completed his PhD research entitled “Self-regulated learning and MOOCs: An alternative proposal to non-formal education”. He is a member of the research group “Digital Media in Education and Media Literacy” of the Laboratory of Psychology, Pedagogical Research and Media in Education of the University of the Aegean. He has taken part in various research projects and he has taught at the Pedagogical Department of the University of the Aegean with a fixed-term contract and in a number of training programs in various organizations. His writing work includes articles in Greek and foreign scientific journals, conference proceedings, co-authorship and participation in collective book volumes. His research interests include MOOCs, Augmented Reality and educational robotics. He is currently investigating video quality criteria in MOOCs as part of his postdoctoral research.

Μαρία
Κασσίμη

Εκπαιδευτικόσ πε70

Φίλιππος
Τζόρτζογλου

Ερευνητης

Εκπαιδευτικός με προϋπηρεσία 36 ετών, μετεκπαιδευόμενη στην Ειδική Αγωγή (2 χρόνια). Πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας, με εξομοίωση πτυχίου από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αναγνωρισμένη επάρκεια διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας λόγω απόκτησης του πτυχίου Proficiency Michigan. Κάτοχος Πιστοποιητικού Χρήσης Η/Υ Α1 Επιπέδου και πτυχίου Η/Υ ECDL. Κάτοχος πτυχίου του μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» του ΤΕΠΑΕΣ (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Υποψήφια διδάκτωρ στο ΠΤΔΕ. Έχει μεγάλη εμπειρία στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και στην διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή.

Kassimi Maria is a teacher with retraining in Special Education (for 2 years) and a total teaching experience of 36 years. She has graduated from Pedagogical Academy of Larissa and she has simulated university degree from the National Kapodistrian (University of Athens). She has a degree in English language (Proficiency of Michigan), the Level 1 Computer User Certificate and an ECDL Computer Diploma. She has graduated of the postgraduate study program “Design and Development of Educational Units” of TEPAES of Aegean. She is a PhD candidate in the Pedagogical Department of Primary Education of Aegean. She has extensive experience in distance learning education and in creation of educational issues in digital form.

Ο Φίλιππος Τζόρτζογλου είναι υποψήφιος διδάκτορας του ΠΤΔΕ Ρόδου και μέλος της ερευνητικής ομάδας Media Pedagogy Research Group του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση από το 2015.
Η διδακτορική του διατριβή μελετά την επίδραση γνωστικών μεταβλητών στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται: α) στην αξιοποίηση της επαυξημένης πραγματικότητας στη διδασκαλία και τη μάθηση καθώς και β) τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών εργαλείων (εφαρμογών, παιχνιδιών, βιβλίων) βασισμένων στην εν λόγω τεχνολογία. Επιπρόσθετα, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, το e-learning και τα MOOC’s. Έχει δημοσιεύσεις σε συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά και ημερίδες.
Κατά το παρελθόν έχει συνεργαστεί ως εκπαιδευτικός σύμβουλος με ξένες εταιρείες δημιουργίας εκπαιδευτικών εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας.

Filippos Tzortzoglou is a Ph.D student and member of Media Pedagogy Research Group since 2015.
His thesis focuses on the design of educational AR applications in regards with students’ developmental and cognitive abilities. His interests include the utilisation of AR in teaching and learning as well as the development of educational tools based on AR. He has been involved in various research projects in the fields of mobile learning, ICT in education, e-learning and MOOCs both as a researcher and project manager. He has publications in conferences, journal and books. In the past, he has worked as an education advisor for companies in the field of XR.

Σπύρος
Σπύρου

Εκπαιδευτικόσ πε70

Βασίλης
Παράσχου

Οικονομολόγος

Ο Σπύρος Σπύρου είναι δάσκαλος από το 2009 έως και σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Ρόδου “Πυθαγόρας” (Κολλέγιο Ρόδου) και από το 2014 Διευθυντής στο ίδιο σχολείο. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωματών το ένα με τίτλο «Επιστήμες της αγωγής – Εκπαίδευση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών» και το άλλο με τίτλο “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων”. Από τον Οκτώβριο του 2019 είναι Υποψήφιος διδάκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της ερευνητικής ομάδας «Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα» του εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Τ.Δ.Ε.) με συντονιστή τον καθηγητή κ. Σοφό. Επίσης, το 2013 συμμετείχε στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης των επίσημων σχολικών εγχειριδίων του Δημοτικού και του Γυμνασίου σε μορφή iBooks για τις κινητές συσκευές iPad του Υπουργείου Παιδείας (ebooks.edu.gr). Επιπρόσθετα, από το 2018 δημιούργησε και υλοποιεί το μάθημα «Think, Plan & Technology», ένα μάθημα που διέπεται από τις αρχές του STEM. Από το 2014 συμμετέχει ως reviewer στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edupad.gr για εκπαιδευτικές εφαρμογές για iPhone και για iPad. Ακόμη, από το 2020 είναι ιδρυτής του εκπαιδευτικού blog “EdTech Teacher” καθώς και του καναλιού στο YouTube με την ίδια ονομασία. Έχει, επίσης, πλούσια επιμορφωτική κι ερευνητική δράση με θεματολογία την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση όπως: Επαυξημένη Πραγματικότητα, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Παιχνιδοποίηση της μάθησης, Πλατφόρμες δημιουργίας διαδραστικού, ψηφιακού υλικού κ.ά.

Spyros Spyrou is a teacher from 2009 until today at the Primary School of the Private Schools of Rhodes “Pythagoras” (College of Rhodes) and since 2014 Principal of the same school. He holds two postgraduate diplomas, one with the title “Educational Sciences – Education with the use of New Technologies” and the other with the title “Models of Design and Development of Educational Units”. Since October 2019, he is a PhD candidate at the Pedagogical Department of Elementary Education of the Faculty of Humanities of the University of the Aegean and a member of the research group “Digital Media in Education and Media Literacy” of the Laboratory of Psychology, Pedagogical Research and Media in Education of the University of the Aegean (P. T.D.E.) with professor Mr. Sofo as coordinator. Also, in 2013, he participated in the digitization program of the official elementary and high school textbooks in iBooks format for iPad mobile devices of the Ministry of Education (ebooks.edu.gr). In addition, since 2018 he has created and implements the course “Think, Plan & Technology”, a course governed by the principles of STEM. Since 2014, he participates as a reviewer in the educational platform edupad.gr for educational applications for iPhone and iPad. Also, since 2020 he is the founder of the educational blog “EdTech Teacher” as well as the YouTube channel with the same name. It also has a rich educational and research activity with the use of digital media in education such as: Augmented Reality, Distance education, Gamification of learning, Platforms for the creation of interactive, digital material, etc.

Σύμβουλος Επιχειρήσεων και εξωτερικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2009.

Απόφοιτος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος ΠΜΣ στις Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς και εξειδίκευση στη Διαχείριση Έργων.

Υποψήφιος Διδάκτορας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την ποιότητα στην ψηφιακή μάθηση και στην εκπαίδευση με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου. 

Vasileios Paraschou is active as business consultant and an external associate of Aegean Univesrity since 2009.

He has studied Statistics and Insurance Sciences and holds Master’s degrees in Business Administration, in Education Sciences with the Use of New Technologies and a professional specialization in Project Management.

He is a PhD Candidate in the DPE of the University of the Aegean focusing on the educational use of Social Media.

His main research interests involve the use of social media in educational settings, the quality of e-learning and online education/education with the use of digital technologies, the design and development of digital content.

Παναγιώτης
Κανύχης

Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Άγγελος
Αθανασόπουλος

Ερευνητρήσ

Ο Παναγιώτης Κανύχης γεννήθηκε στη Ρόδο. Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και υποψήφιος διδάκτορας – ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει λάβει μέρος σε αρκετές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών ως επιμορφωτής και είναι συντονιστής διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ως πρεσβευτής του Scientix, έχει εργαστεί σε αρκετά ευρωπαϊκά projects σε συνεργασία με το European Schoolnet και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Έχει πλήθος παρουσιάσεων και δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων και περιοδικών. Ο κ. Κανύχης, είναι υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών STEAM (European Association of STEAM Educators).

Panagiotis Kanychis was born in Rhodes. He graduated from the Department of Primary Education of the University of Crete, holds a master’s degree, and is a Ph.D. candidate-researcher at the University of the Aegean. He has participated in several teacher training courses as a trainer and is a coordinator of various educational programs. As a Scientix ambassador, he has worked on several European projects in collaboration with European Schoolnet and other international organizations. He has numerous presentations and publications in conference proceedings and journals. He is a Fulbright Scholar and a member of the Advisory Board of the European Association of STEAM Educators.

Φλέρη
Ρουσάκη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ πΕ86

Γιώργος
Φούζας

Εκπαιδευτικός πε70

Απόφοιτη του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η επαγγελματική της εμπειρία και εξειδίκευση εστιάζει στην παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου, και στο σχεδιασμό, υλοποίηση και συντονισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων με χρήση νέων τεχνολογιών για παιδιά και ενήλικες.

Graduate of the Department of Cultural Technology and Communication of the University of the Aegean, with Masters in Education Sciences – Education with the use of new technologies of the Department of Primary Education of the University of the Aegean. Her professional experience and expertise focuses on the production of educational content, and the design, implementation and coordination of educational programs using new technologies for children and adults.

Νεφέλη
Βρατσάλη

ερευνήτρια

Scroll to Top