Η ερευνητική δράση της ομάδας εκφράζεται κυρίως μέσα από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και έργα. Μέσω αυτών η ομάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις στους τομείς του ερευνητικού της ενδιαφέροντος και χτίζει συνεργασίες με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση των ερευνητικών της μεθόδων. Η ομάδα μας έχει συμμετάσχει κατά το παρελθόν και συνεχίζει να συμμετέχει σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα και εθνικά έργα είτε μεμονωμένα είτε στα πλαίσια συνεργασιών με ερευνητικές ομάδες του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Τρέχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα

 

UMARG PROJECT: Using Augmented Reality Games to develop key competences through learnng aboout sustainable development (2019-2021)

Το UMARG είναι ένα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με στόχο την έρευνα γύρω από την εκπαιδευτική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας για την καλλιέργεια δεξιοτήτων 21ου αιώνα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 4 ερευνητικά κέντρα και 4 σχολικές μονάδες από Ελλάδα, Ρουμανία, Ολλανδία και Κύπρο αντίστοιχα.  Η ομάδα μας συμμετέχει στο πρόγραμμα ως εταίρος. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

FCL REGIO PROJECT: Future Classroom Lab Regional Network (2018-2019)

Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση μέσω της ανάπτυξης σεναρίων μελλοντικής τάξης και βίντεο που έχουν ως σκοπό να καθοδηγήσουν τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, τους εκπαιδευτικούς και τους ηγέτες των σχολείων στην καλή χρήση της τεχνολογίας και στις καινοτόμες παιδαγωγικές τεχνικές. Το δίκτυο των περιφερειακών και τοπικών αρχών, το οποίο θα δημιουργηθεί από το πρόγραμμα FCLregio, θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στη δημιουργία και την υποστήριξη των πόρων και των ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Η ομάδα μας συμμετέχει στο πρόγραμμα μαζί με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιος Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

EU MINE PROJECT: Mobile learning in higher education (2016-2019)

Το πρόγραμμα MINE (κινητή μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+- Στρατηγικές συμμαχίες που  στοχεύει στην αύξηση της χρήσης κινητών τεχνολογιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τη δημιουργία κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού για εκπαιδευτικούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και φοιτητές, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των κινητών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση αντίστοιχα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από 4 ευρωπαϊκές χώρες ενώ η ομάδα μας συμμετέχει ως associated partner στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.

 

ITELab: Innovating IT curricula (2017-2019)

Το ITELab (Initial Teachers Education Lab) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus -Συμμαχίες Γνώσεις που συντονίζεται από το European Schoolnet και στο οποίο συμμετέχουν 6 πανεπιστήμια και 4 εταιρείες πληροφορικής. Σκοπός του η διερεύνηση νέων προσεγγίσεων στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα στην εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών στην χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες. Η ομάδα μας συμμετέχει ως associated partner στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.

Ερευνητικά project της ομάδας

 

SchoolAR project : Σκοποί του project SchoolAR είναι: (i) η δημιουργία και αξιολόγηση μιας εφαρμογής Ε.Π  για τον εμπλουτισμό ενός ήδη υπάρχοντος σχολικού εγχειριδίου, (ii) η διερεύνηση της προσθετικής αξίας των βιβλίων Ε.Π. σε πτυχές της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας (iii) τα σχεδιαστικά κριτήρια (τόσο σε επίπεδο βιβλίου όσο και εφαρμογής) που κάνουν ένα σχολικό εγχειρίδιο Ε.Π. πιο αποτελεσματικό. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο (Ε.ΛΕ.ΦΥ.Σ).: Δημιουργώντας Κόμβους Έρευνας & Καινοτομίας για τον Επιστημονικό και Γλωσσικό Ακαδημαϊκό Γραμματισμό στη Βασική Εκπαίδευση Ιστοσελίδα του Project: www.elefys.gr     Ιστοσελίδα του Λεξικού: https://elefys.e-me.edu.gr Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Στο πλαίσιο του Έργου, πρόκειται να δημιουργηθούν Κόμβοι Έρευνας και Καινοτομίας για την ανάπτυξη του επιστημονικού και γλωσσικού ακαδημαϊκού γραμματισμού, στους οποίους θα εγκατασταθεί ως διαδικτυακή εφαρμογή (σε σχολικά εργαστήρια και αίθουσες) και θα αξιοποιηθεί διδακτικά το ΑΕΥ/ ηλεκτρονικό λεξικό Ε.ΛΕ.ΦΥ.Σ.: (α) σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και προς όλες τις ομάδες αναφοράς: μαθητές, εκπαιδευτικούς, στελέχη διεύθυνσης, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου (β) σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε μία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, (γ) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε συγκεκριμένα Εργαστήρια Τμημάτων ΑΕΙ και στους νέους επιστήμονες (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές) που εμπλέκονται σε αυτά, (δ) στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, π.χ. επιστημονικό κέντρο, οικογένεια και μελλοντικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, π.χ. δημοτικές βιβλιοθήκες.

Το Εργαστήριο «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση», του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί ως κόμβος καινοτομίας και έρευνας και συμμετάσχει σε/διοργανώσει δράσεις διάχυσης με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων ή/και συνεδρίου.