Η ερευνητική δράση της ομάδας εκφράζεται κυρίως μέσα από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και έργα. Μέσω αυτών η ομάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις στους τομείς του ερευνητικού της ενδιαφέροντος και χτίζει συνεργασίες με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση των ερευνητικών της μεθόδων. Η ομάδα μας έχει συμμετάσχει κατά το παρελθόν και συνεχίζει να συμμετέχει σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα και εθνικά έργα είτε μεμονωμένα είτε στα πλαίσια συνεργασιών με ερευνητικές ομάδες του εσωτερικού και του εξωτερικού.


Ευρωπαϊκά προγράμματα

Τρέχοντα ερευνητικά έργα

VRinHE: Integrating Virtual and Augmented Reality in Higher Education (2022-2024)

To VRinHE είναι ένα εγκεκριμένο και συν-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + KA2, με περίοδο εφαρμογής δύο ετών. Το έργο VRinHE στοχεύει στην οικοδόμηση των ικανοτήτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και του προσωπικού τους αναφορικά με την αξιοποίηση και ένταξη των τεχνολογιών της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στη διδασκαλία και τη μάθηση, στοχεύοντας βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από Κύπρο, Λετονία, Ελλάδα, Αυστρία και Βουλγαρία. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.


STEAME goes HYBRID: Blueprint Guidelines and Policy Recommendations (2021-2023).

To STEME GOES HYBRID είναι ένα εγκεκριμένο και συν-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + KA2, με περίοδο εφαρμογής δύο ετών. Το έργο STEAME GOES HYBRID θα προτείνει καινοτόμες πρακτικές μάθησης στην Ψηφιακή Εποχή στην οποία ζούμε, μέσα από την ανάπτυξη νέων μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη μεταφορά σχολικών δραστηριοτήτων STEAME σε διαδικτυακά και εξ αποστάσεως περιβάλλοντα, ώστε να διαμορφωθεί μια υβριδική προσέγγιση. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από Κύπρο, Πολωνία, Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.


«Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο – Ε.Λε.Φυ.Σ.: Δημιουργώντας Κόμβους Έρευνας & Καινοτομίας για τον Επιστημονικό και Γλωσσικό Ακαδημαϊκό Γραμματισμό στη Βασική Εκπαίδευση»

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση αποτελεί Κόμβο Έρευνας και Καινοτομίας για τον Επιστημονικό και Γλωσσικό Ακαδημαϊκό Γραμματισμό στη Βασική Εκπαίδευση και είναι συνεργαζόμενος φορέας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο Έργου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Ο στόχος αυτός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διδακτικής αξιοποίησης ενός πολυλειτουργικού Ανοικτού Εκπαιδευτικού Υλικού/ ηλεκτρονικού λεξικού, του Εικονογραφημένου Λεξικού Φυσικής για το Σχολείο – Ε.Λε.Φυ.Σ. (www.elefys.gr). Διαβάστε περισσότερα για το έργο εδώ


Παλαιότερα ερευνητικά έργα`

UMARG: Using Augmented Reality Games to develop key competences through learnng aboout sustainable development (2019-2021)

Το UMARG είναι ένα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με στόχο την έρευνα γύρω από την εκπαιδευτική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας για την καλλιέργεια δεξιοτήτων 21ου αιώνα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 4 ερευνητικά κέντρα και 4 σχολικές μονάδες από Ελλάδα, Ρουμανία, Ολλανδία και Κύπρο αντίστοιχα.  Η ομάδα μας συμμετέχει στο πρόγραμμα ως εταίρος. Περισσότερες πληροφορίες εδώ


EU MINE PROJECT: Mobile learning in higher education (2016-2019)

Το πρόγραμμα MINE (κινητή μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+- Στρατηγικές συμμαχίες που  στοχεύει στην αύξηση της χρήσης κινητών τεχνολογιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τη δημιουργία κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού για εκπαιδευτικούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και φοιτητές, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των κινητών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση αντίστοιχα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από 4 ευρωπαϊκές χώρες ενώ η ομάδα μας συμμετέχει ως associated partner στο πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.


ITELab: Innovating IT curricula (2017-2019)

Το ITELab (Initial Teachers Education Lab) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus -Συμμαχίες Γνώσεις που συντονίζεται από το European Schoolnet και στο οποίο συμμετέχουν 6 πανεπιστήμια και 4 εταιρείες πληροφορικής. Σκοπός του η διερεύνηση νέων προσεγγίσεων στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα στην εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών στην χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες. Η ομάδα μας συμμετέχει ως associated partner στο πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.


Eρευνητικά project ομάδας

SchoolAR project : Σκοποί του project SchoolAR είναι: (i) η δημιουργία και αξιολόγηση μιας εφαρμογής Ε.Π  για τον εμπλουτισμό ενός ήδη υπάρχοντος σχολικού εγχειριδίου, (ii) η διερεύνηση της προσθετικής αξίας των βιβλίων Ε.Π. σε πτυχές της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας (iii) τα σχεδιαστικά κριτήρια (τόσο σε επίπεδο βιβλίου όσο και εφαρμογής) που κάνουν ένα σχολικό εγχειρίδιο Ε.Π. πιο αποτελεσματικό. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.