Βιβλία
 • Σοφός, Α. (2015). Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής για την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού στο πλαίσιο της μεντορείας. Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Σοφός Α., Κώστας Α., Παράσχου Β. (2015). Online Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/182.
 • Σοφός, Α. Kron, F. (2010). Αποδοτική Διδασκαλία με τη Χρήση Μέσων. Από τα προσωπικά και πρωτογενή στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Sofos, Α., Kron, F. (2010). Erfolgreicher Unterricht mit Medien. Mainz: Logophon
 • Kron, F., Sofos, A. (2008). Dydaktyka Mediow. Gdansk: Pedagogika GWP.
 • Kron, F., Σοφός Α. (2007). Διδακτική των Μέσων. Νέα Μέσα στο πλαίσιο Διδακτικών και Μαθησιακών Διαδικασιών. Αθήνα Gutenberg. (Μετάφραση του βιβλίου Νούμερο 2 στα Ελληνικά) (χορηγείται ως επιστημονικό σύγγραμμα στο ΠΤΔΕ Κρήτης και στο Ιόνιο Πληροφορικής)
 • Kron, F., Sofos, A. (2003). Mediendidaktik –Neuen Medien in Lehr- und Lernprozessen“. München: Ernst Reinhardt-Verlag als UTB.
Επιμέλεια συλλογικών τόμων
 • Σοφός, Α., Αυγερινός, Ε., Καραμούζης, Π., Χριστοδουλίδου, Λ., Δάρρα, Μ. (Επιμ.) (2017). Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών. Παιδαγωγική Αξιοποίηση ψηφιακών Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο (Επιμ. Σοφός) (2015). Παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο. (http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/index.html)
 • Σοφός, Α. Βρατσάλης, Κ. (2013). Παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αθήνα: εκδόσεις: ΙΩΝ
 • Kron, F. (2012) (Επιμ. Σοφός, Α.). Βασικές Γνώσης Παιδαγωγικής Επιστήμης. Αθήνα: ΙΩΝ.
 • Σοφός, Α. (Επιμ.) (2009). Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων. Ενίσχυση Μιντιακού Γραμματισμού και Ικανότητας για ένα Ασφαλές Διαδίκτυο. Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Αυγερινός Ε., Κόκκινος, Γ., Παπαντωνάκης Γ., Σοφός Α. (Επιμ.) (2007). Επιστήμες της Αγωγής – Νέες Τεχνολογίες: Πρακτικές στον Ελλαδικό Χώρο και Σύγχρονες Τάσεις στην Ευρώπη, Αθήνα: Μεταίχμιο (χορηγείται ως επιστημονικό σύγγραμμα στο ΑΠΘ και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
 • Beck, Ch., Sofos, A. (2001): Neue Medien in der pädagogischen Kontroverse. Mainz: Logophon.
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
 • Κώστας, Α. (2017). H Μεικτή Μάθηση ως Πλαίσιο Συγκερασμού της Δια ζώσης και της Online Εκπαίδευσης: Εννοιολογική Οριοθέτηση και Πλαίσιο Εφαρμογής. Στο Α. Σοφός, Ε. Αυγερινός, Π. Καραμούζης, Λ. Χριστοδουλίδου & Μ. Δάρρα (Επιμ.), Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία,  (σελ. 34-55). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
 • Κώστας, Α., Σοφός, Α. & Βιτσιλάκη, Χ. (2016). Το e-Learning ως Σημείο Σύγκλισης της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και της Δια Βίου Μάθησης: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο Π. Αναστασιάδης (Επιμ.), Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με τη χρήση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου [e-Learning],  (σελ. 129-173). Αθήνα: Gutenberg.
 • Φούζας, Γ., Αργύτη, Ι., & Παπαγεωργάκης, Π. (2015). Ηλεκτρονικά Σεμινάρια (e-seminars) και επιμόρφωση: Σενάρια αξιοποίησής τους σε καινοτόμες δράσεις και προοπτικές εργαλειακής χρήσης τους στο πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης/αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Στο Γ. Μπαγάκης (Επιμ.),  Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που βασίζονται στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
 • Σοφός, Α. (2014). Ψηφιακός γραμματισμός ως κατηγορία του μιντιακού γραμματισμού και ικανότητας. Αναλυτική προσέγγιση θεωρητικών προσεγγίσεων για την ένταξη της εκπαίδευσης στα Μέσα στην εκπαίδευση. Σοφός, Α, Βρατσάλης Κ.  (Επιμ.). Παιδαγωγική Αξιοποίηση Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σελ. 61-82). Αθήνα: ΙΩΝ.
 • Σοφός, Α. (2014). 13 θέσεις γύρω από την Παιδαγωγική των Μέσων ως Εισαγωγή στη θεματική και τα άρθρα του τόμου. Σοφός, Α, Βρατσάλης Κ. (Επιμ.). Παιδαγωγική Αξιοποίηση Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σελ. 11-35). Αθήνα: ΙΩΝ.
 • Σοφός, Α. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας και βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σοφός, Α, Βρατσάλης Κ. (Επιμ.). Παιδαγωγική Αξιοποίηση Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σελ. 119 – 146). Αθήνα: ΙΩΝ.
 • Σοφός, Α. (2013). Η προσέγγιση της μεντορείας (mentoring) στο πλαίσιο του ολιστικού μοντέλου διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής άσκησης για την ένταξη των νέων Μέσων (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διεργασία στο Π.Τ.Δ.Ε. Κόκκινος, Γ., Μοσκοφόγλου-Χιονίδου, Μ (Επιμ.). Επιστήμες της Εκπαίδευσης. Από την ασθενή ταξινόμηση της Παιδαγωγικής στη διεπιστημονικότητα και στον επιστημονικό υβριδισμό (σ. 192-220). Αθήνα: Ταξιδευτής.
 • Kostas, A., Sofos, A. (2012) Internet-Mediated Communities of Practice: Identifying a Typology of Critical Elements. In Daradoumis, T., Demetriadis, S., Xhafa, F. (Eds) Intelligent Adaptation and Personalization Techniques in Computer-Supported Collaborative Learning, Studies in Computational Intelligence, 2012, Volume 408/2012, 311-334, Springer Berlin/Heidelberg.
 • Σοφός, Α. (2011). Διδακτικός Μετασχηματισμός με Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα. Στο Αναστόπουλος, Χ., Δακοπούλου Α., Καλογρίδη, Σ., Κουτρουμάνος, Γ., Λενακάκης, Α., Μανούσου, Ε., Παρασκευόπουλος, Μ., Πήλιουρας, Π., Σοφός, Α., Τερζάκη, Χ. (2011). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ: Συμπληρωματικό Υλικό Επιμόρφωσης – ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Τόμος Β’, Ειδικός Μέρος ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Sofos, A., (2011). Digital Literacy as a Category of Media competence and Literacy – an Analytical Approach of Concepts and Presuppositions for Supporting Media Competence at School. In: Stergioulas, L. (Eds.), Pursuing Digital Literacy in the School, New Literacies series. New York: Peter Lang Publishing Group.
 • Sofos, A., (2010). Digital Literacy as a Category of Media competence and Literacy – an Analytical Approach of Concepts and Presuppositions for Supporting Media Competence at School. In: Bauer, P., Hoffmann, H. & Mayrberger, K. (Ed.), Fokus Medienpädagogik – Aktuelle Forschung- und Handlungsfelder. (pp. 62-82). München: kopaed.
 • Σοφός, Α., Αργύρης, Π. (2010). Ηλεκτρονικά Παιχνίδια: Μια Έρευνα στο Βιόκοσμο των Νέων. Στο: Αθανασιάδης, Η. (Επιμ.), Νέες Τεχνολογίες – Διαστάσεις Έρευνας στο Χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής (σελ. 155-162). Αθήνα: Νέες Τεχνολογίες.
 • Kron, F., Σοφός, A. (2009). Η Εξελισσόμενη Προσέγγιση της Προστασίας των Νέων στα Περιβάλλοντα των Μέσων. Στο: Σοφός, Α. (Επιμ.), Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων. Ενίσχυση Μιντιακού Γραμματισμού και Ικανότητας για ένα Ασφαλές Διαδίκτυο (σελ. 63-75). Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Kron, F., Σοφός, A. (2009). Η Ανάπτυξη ως Έννοια Κλειδί για την Προστασία της Παιδικής Ηλικίας και των Νέων στα Περιβάλλοντα των Μέσων. Στο: Σοφός, Α., (Επιμ.), Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων. Ενίσχυση Μιντιακού Γραμματισμού και Ικανότητας για ένα Ασφαλές Διαδίκτυο (σελ. 41-62). Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Σοφός, Α. (2009). Προστασία των Νέων ως Παιδαγωγική Ικανότητα Δράσης. Στο: Σοφός, Α. (Επιμ.), Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων. Ενίσχυση Μιντιακού Γραμματισμού και Ικανότητας για ένα Ασφαλές Διαδίκτυο (σελ. 21-40). Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Kron, F., Σοφός Α. (2008). Γλωσσική Ευαισθητοποίηση και Νέες Τεχνολογίες. στο Γκόβαρης, Χ. (Επιμ.), Κείμενα για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση στο Πολυπολιτισμικό Σχολείο. Αθήνα, Ατραπός, Επίσης στο: Kron, F. Sofos A. (υπό έκδοση). Language Awareness in the classroom.. In:. Kron, F./Tulasiewicz, W.: Practicing Language Awareness. London.
 • Σοφός, Α. (2007). Στρατηγικές Παρουσίασης Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Διαδίκτυο – Το Παράδειγμα της Αττικής. Στο Αυγερινός Ε., Κόκκινος, Γ., Παπαντωνάκης Γ., Σοφός Α. (Επιμ.), Επιστήμες της Αγωγής – Νέες Τεχνολογίες: Πρακτικές στον Ελλαδικό Χώρο και Σύγχρονες Τάσεις στην Ευρώπη, (σ. 273-286), Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Kron, F., Σοφός Α. (2007). Διάλογος – Διαπολιτισμικότητα – Γλωσσική Εμπειρία – Ανάπτυξη Ταυτότητας. Βασικοί Ορισμοί ή Ενδείξεις Προβλημάτων, στο Γκόβαρης, Χ., Θεοδωροπούλου, Ε. & Κοντάκος, Α., (επιμ.), Η Παιδαγωγική Πρόκληση της Πολυπολιτσμικότητας. Ζητήματα Θεωρίας και Πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, 165-164, Αθήνα: Ατραπός.
 • Sofos, A. (2001). Die Jugendmedienschutzdebatte unter pädagogischer Betrachtung. In: Beck, Ch./Sofos, A. (Hrsg.): Neue Medien in der pädagogischen Kontroverse. Mainz. 2001, S. 224-252
 • Beck, Ch./Sofos, A. (2001). Zur Einleitung in das Band. In Beck, Ch./Sofos, A. (Hrsg.): Neue Medien in der pädagogischen Kontroverse, S 9-21  . Mainz: Logophon.
Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές
 • Kostas, A., & Sofos A. (2017). Peer Support during Student Teachers’ Practicum: A Case Study using a Web 2.0 Community on the Cloud. Journal of Open and Distance Education, (accepted, to be published)
 • Koutromanos, G., Tzortzoglou, F., Sofos, A. (2017). Evaluation of an augmented reality game for environmental education: “Save Elli, Save the environment”, Research on e-learning and ICT, Springer (in press)
 • Giasiranis, S., & Sofos, L. (2017). Flow Experience and Educational Effectiveness of Teaching Informatics using AR. Educational Technology & Society, 20 (4), 78–88. http://www.ifets.info/upcoming/5974.pdf
 • Giasiranis, S., & Sofos, L. (2016). Production and Evaluation of Educational Material Using Augmented Reality for Teaching the Module of “Representation of the Information on Computers” in Junior High School. Creative Education, 7, 1270-1291. http://dx.doi.org/10.4236/ce.2016.79134
 • Koutromanos, G., Sofos, A. & Avraamidou, L. (2015). The use of Augmented Reality Games in Education: A review of the literature. Educational Media International Journal, 52(4), 253-271. http://dx.doi.org/10.1080/09523987.2015.1125988
 • Kostas, A., Kaseris, N., Sofos A., Tsolakidis K. & Bratsalis K. (2013). Educational Web Communities In Greece: a Critical Survey and Measurement Of Sense Of Community Index (SCI). The University of the Fraser Valley Research Review 4(3), 70-83.
 • Spanos, D., Sofos A. (2013). The views and attitudes of students participating in a one-to-one laptop initiative in Greece. Education and Information Technologies. 18(4). https://doi.org/10.1007/s10639-013-9299-z
 • Sofos, A (2005). Theoretische Perspektiven zur Begründung des Medienbegriffs. Στο: Pädagogische Rundschau 59(2005), 719-726.
 • Sofos, A. (1998). Zur Lebenslage griechischer Einwanderer. In: Ausländerbüro der Stadt Bielefeld (Hrsg.): Vom Gastarbeiter zum Bürger der Kommune. Dokumentation einer  Bielefeld, 36-43.
 • Sofos, A. (1997). “Eine kategoriale Begründung von Handlungsnormen in pädagogischen Theoriekonzepten”. In: Pädagogische Rundschau 51, 517-557.
Άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές
 • Κώστας, Α. (2016). Ο Στοχασμός στην Εκπαιδευτική Πράξη και την Αρχική Παιδαγωγική Κατάρτιση. Παιδαγωγικά Ρεύματα, (9-10), 177-182.
 • Γιασιράνης, Σ. & Σοφός, Α. (2016). Παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη διδασκαλία της ενότητας «Αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή» στο Γυμνάσιο. Ανοικτή Εκπαίδευση, Τομ. 12, Αρ.2, 122-142. http://dx.doi.org/10.12681/jode.10866
 • Σοφός, Α. & Κασσίμη, Μ. (2016). Mentoring και Εθελοντική εργασία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο. Τομ. 9-10, 6-23. http://www.pre.aegean.gr/revmata/issue9-10/1_paper-%CE%A3%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A3-OK.pdf
 • Σοφός, Α. (2015). Διδασκαλία ως φαινόμενο χωροχρονικής αποπλαισίωσης και ο ρόλος των νέων και ψηφιακών Μέσων για το σχεδιασμό της. Ανοικτή Εκπαίδευση, Τομ. 11, Αρ.1, 8-19. http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9817
 • Σοφός, Α., Δάρρα, Μ. (2015). Διαμορφώνοντας ποιοτική σχολική κουλτούρα. iTeacher. 11(49-69).
 • http://i-teacher.gr/files/11o_teyxos_i_teacher_5_2015.pdf
 • Σοφός, Α., Δάρρα, Μ. (2015). Μοντέλα μαθησιακού σχεδιασμού: Συγκριτική και ερμηνευτική αξιολόγηση, “Επιστήμες Αγωγής”, 2(66-83). www.ediamme.edc.uoc.gr
 • Σοφός, Α. (2013). Καταστασιακά Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα.  Open Education – The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Τόμ. 9, Αρ. 1, 62-74 http://journal.openet.gr/index.php/openjournal/article/view/167
 • Σοφός, Α., Σωτηρίου Ι. (2012). Ψηφιακό Σχολείο: Η περίπτωση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου ΥΠΔΒΜΘ , i-teacher, 5 (8-30) http://i-teacher.gr/files/5o_teyxos_i-teacher_11_2012.pdf
 • Σπανός Δ., Σοφός, Α. (2012). Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες σε προγράμματα ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή και τρόποι αντιμετώπισής τους. iTeacher 5ο τεύχος (Νοέμβριος 2012), 5(30-44), 2012
 • Σπανός Δ., Σοφός, Α. (2012). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε προγράμματα ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή. iTeacher 4ο τεύχος (Ιανουάριος 2012), 4(22-33), 2012
 • Σοφός, Α., Σπανός, Δ., Σαχτούρης, Σ. (2011). Οι φορητοί υπολογιστές στην Α’ Γυμνασίου: Προβληματισμοί των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του προγράμματος «Ψηφιακή Τάξη». Ηλεκτρονικό περιοδικό Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 4(1-3), 103-116
 • Σοφός, Α. (2011). Προς ένα ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής άσκησης για την ένταξη των νέων Μέσων (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διεργασία. i-teacher, 3, σελ. 1-16.  http://www.i-teacher.gr/files/3o_teyxos_i_teacher_9_2011.pdf
 • Σοφός, Α., Λιάππη, Β. (2009). Η Εννοιολογική Χαρτογράφηση σε Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα- Μια εναλλακτική Στρατηγική Μάθησης, Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, 4, 59-76. http://www.pre.aegean.gr/revmata/issue4/sofos_liapi.pdf
 • Σοφός, Α. (2005). Διαπολιτισμική Στοχοθεσία σε Διαδικασία Μετάβασης. Η Σημασία των Νέων Τεχνολογιών για τη Διαπολιτισμική Διδακτική. Στο Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο (2005) 1, σελ. 7-18. http://www.pre.aegean.gr/revmata/issue1/7Sofos_OK.pdf
 • Σοφός, Α. (2005). Πραγματιστικό Πλαίσιο Δόμησης Παιδαγωγικών Φαινομένων και Δράσης, Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, 2 (2006), 86-90. http://www.pre.aegean.gr/revmata/issue2/14Sofos.pdf
 • Sofos, A., Kron, F. (2005). Der Lehrplan und die Neuen Medien. In: Παιδαγωγικός Λόγος Διδακτικά προγράμματα και Νέα Μέσα. Στο: Παιδαγωγικός Λόγος 2, 211-234.
 • Sofos, A. (2004). Rahmenbedingungen der Mediendidaktischen Praxis. Στο: Παιδαγωγικός Λόγος 3, 273-287
 • Sofos, A. (2003). Interkulturelle Erziehungsziele im Übergang: Die Entstehung eines neuen Paradigmas und die Bedeutung neuer Technologien für die interkulturelle Didaktik. In: Παιδαγωγικός Λόγος 2, 35-52.
 • Sofos, A. (1997). “Eine kategoriale Begründung von Handlungsnormen in pädagogischen Theoriekonzepten”. In: Pädagogische Rundschau 51, 517-557.
Άρθρα σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές
 • Koutromanos, G. & Sofos, A. (2016). Augmented Reality-Based Creation of Comics in Primary Education. International Conference: Rethinking Language, Diversity and Education, May 28 – 31 2015, University of the Aegean Rhodes, Greece. (υπό έκδοση)
 • A. Kostas, Ν. Tapsis, X. Vitsilaki (2016) Technologies for Blended E-Learning: Lessons Learned from a Postgraduate Program In Greece, INTED2016 Proceedings, pp. 2438-2444.
 • A. Kostas, X. Vitsilaki, A. Sofos (2015) Non-formal Education and E-learning: Lessons Learnd from Lifelong Programs in Greece, EDULEARN15 Proceedings, pp. 7238-7247.
 • Kostas, A., Sofos, A, & Tsolakidis, C. (2015). The role of instant messaging during practicum: Lessons learned from a case study. In L. Morris & C. Tsolakidis (Eds.), ICICTE (International Conference on Information Communication Technologies in Education) 2015 Proceedings (pp. 257-263).
 • Kostas, A., Sofos, A., & Tsolakidis, C. (2013). Facilitating student teachers during practicum: A case study using a web 2.0 online community. In L. Morris, & C. Tsolakidis, C. (Eds.), Proceedings: International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE) 2013 (pp. 343-353), Chania, Greece.
 • Καραγιάννης, Αν., Σοφός, Α. (2013) Τα Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων και η συμβολή τους στην αποτελεσματικότερη εκπαίδευση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ). Proceedings of the 7th International Conference in Open and Distance Learning ICODL2013: ‘Learning Methodologies’’, 8-10 Nov 2011, 3ος  Τόμος (σελ. 229-242), Athens, Greece.
 • Τζέμου Μ., Σοφός, Α. (2013) Η Ανοικτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο. Παράγοντες που επηρεάζουν την εκπλήρωση του ιδεώδους της Ανοικτής εκπαίδευσης. Proceedings of the 7th International Conference in Open and Distance Learning ICODL2013: ‘Learning Methodologies’’, 8-10 Nov 2011, 3ος Τόμος (σελ. 158-171), Athens, Greece. (http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2013/paper/view/268/124)
 • Μαντζιούκας, Π., Σοφός, Α., (2013) Προοδευτική Παιδαγωγική και Εξατομικευμένη Ηλεκτρονική Μάθηση: Dalton Plan και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μια Συγκριτική Θεώρηση. Proceedings of the 7th International Conference in Open and Distance Learning ICODL2013: ‘Learning Methodologies’’, 8-10 Nov 2011, 3ος Τόμος (σελ. 65-78) Athens, Greece. (http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2013/paper/view/268/124)
 • Αυγουστής, Ι., Σοφός, Α., Κώστας, Α., (2013) Χαρακτηριστικά παρωθητικών κινήτρων εκπαιδευτικού υλικού για την διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Proceedings of the 7th International Conference in Open and Distance Learning ICODL2013: ‘Learning Methodologies’’, 8-10 Nov 2011, 1ος Τόμος (σελ. 269-389), Athens, Greece.
 • Sofos, A., Vratsalis, K. (2013). Die Rolle der Medien in der interkulturellen sprachlichen Kommunikation. In: Karagiannidou, E., Papadopoulou, O., Skourtou, E.,  (Hrsg.), Language Diversity and Language Learning: New Paths to Literacy. Proceedings of the 42nd Linguistics Colloquium, Frankfurt (pp. 573-585), New York: Peter Lang Publishing Group.
 • Gavrilakis, C., Liarakou, G., Kostas, A., Tsolakidis, C. (2012). Web Metrics: Evaluation of an Environmental Education Portal Using Google Analytics. In: A. Szűcs and M.F. Paulsen (Eds), 21st European Distance and e-Learning Network Annual Conference 2012 (EDEN 2012), Porto, Portugal, 6-9 June 2012, EDEN.
 • Kostas, A., Sofos A., Tsolakidis K., Bratsalis K., (2011) Educational Web Communities in Greece: A Critical Survey. In K. Fernstrom & Kostas Tsolakidis (Eds.) Education and Technology: Innovation and Research. Proceedings of ICICTE 2011 (pp. 103-111). Fraser Valley, Canada: University of the Fraser Valley Press.
 • Kostas, A., Sofos, A. (2010). Internet-Mediated Communities of Practice (IMCoPs): A Meta-analysis of Critical Elements. Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems INCOS2010, pp.1-7, 24-26 Nov.
 • Σοφός, Α., Παράσχου Β. (2009). Μελέτη Περίπτωσης για τη Χρήση του L.M.S. Open E-Class για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Μαθημάτων από Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. In: Λιοναράκης, A. (Επιμ.), 5th International Conference in Open and Distance Learning, 27-29 November 2009, Athens, Greece (ICODL’09), (Τόμος 4, σελ. 235-250 ). Πάτρα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
 • Sofos A., Kostas A. (2007). “WebCT Vista as e-Learning Infrastructure to Enhance Undergraduate Studies: A Preliminary Evaluation”. In: Fernstrom, K. (Ed.), Readings in Technology in Education Proceedings of the 7th ICICTE. International Conference on Information and Communication Technologies in Education (ICICTE), (pp.172-183) Crete: University College of the Fraser Valley Press.
 • Σοφός, Α., Κώστας, Α. (2007). Μοντέλα Οργάνωσης Πληροφοριών: Ένα Διαδικτυακό Περιβάλλον Πολυκριτηριακής Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Πόρων. In: Lionarakis, A. (Ed.), Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education. 4th International Conference in Open and Distance Learning (ICODL’07), (pp. 559-567). Athens: Πρόπομπος
 • Σοφός, Α. (2005). Quo Vadis E-Learning? Διδακτικές Παρατηρήσεις που αφορούν τη Μάθηση με τη Χρήση Ηλεκτρονικών Περιβαλλόντων, Στο: Λιοναράκης, Α. (επιμ.), 3rd International Conference on Open and Distance Learning Application of Pedagogy and Technology, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, 63-71, Αθήνα: Προπομπός.
Άρθρα σε πρακτικά ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές
 • Γιασιράνης, Σ., Κώστας, Α., & Σοφός, Α., (2017) Αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών για τα MOOCs: Ανάλυση περιεχομένου δημοσιεύσεων σε φόρουμ συζητήσεων. Proceedings of the 9th International Conference in Open and Distance Learning ICODL2017: ‘Learning Methodologies’’, 23-26 Nov 2017, Athens, Greece (accepted, to be presented).
 • Κώστας, Α., Σαρρή, Α., & Σοφός, Α. (2017). Αντιλήψεις Φοιτητών/τριων για το Ρόλο του Εκπαιδευτικού – Η Περίπτωση του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Ανάλυση Περιεχομένου Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων Διαδικτυακής Κοινότητας. Στο Φ. Γούσιας (Επιμ.), Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός» Αθήνα, 1 & 2 Απριλίου 2017.
 • Κουτρομάνος Γ., Τζόρτζογλου Φ., Σοφός, Α. (2016). Αξιολόγηση ενός παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση με τίτλο «Σώσε την Έλλη! Σώσε το περιβάλλον!». Στο T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, Ioannina: HAICTE. 23-25 September 2016. ISSN 2529-0916, ISBN 978-960-88359-8-6, 254-262.
 • Κορτέστου, Στ. & Σοφός, Α. (2016). Το Wiki στην εξ Αποστάσεως Συμπληρωματική Β/θμια Εκπ/ση. Πρακτικά Εργασιών του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «eTWINNING». Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πάτρα 25-27 Νοεμβρίου.
 • Διβάνη, Α. & Σοφός, Α. (2016). Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως σχεδιαστές επαυξημένης πραγματικότητας χώρου. Στο Φ. Γούσιας (Επιμ.), «Η εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε.», 5 – 6 Νοεμβρίου 2016 (σσ 688-707). Αθήνα: Νέος Παιδαγωγός.
 • Βρατσάλη, Ν., Σπανός, Δ. (2016). Ασφαλείς συνομιλίες στο Διαδίκτυο: Μια διδακτική πρόταση. Στο Γούσιας, Φ. (επιμ.). Πρακτικά του Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. & της Καινοτομίας» του Νέου Παιδαγωγού, Αθήνα, 05/11 & 06/11/2016.
 • Κώστας, Α., Σοφός, Α., Τσολακίδης, Κ. & Βρατσάλης, Κ. (2015). Εικονικές Κοινότητες στο Υπολογιστικό Νέφος: Περιβάλλον Ομότιμης Στήριξης Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. 8th International Conference in Open and Distance Learning Innovation and Research in Open and Distance Learning and in Information Communications Technology, 7 & 8 November 2015, Αthens, Greece.
 • Σπανός, Δ., Σοφός, Α. (2015). Τρόπος χρήσης του φορητού από μαθητές που συμμετέχουν σε πρόγραμμα ενός φορητού Η/Υ ανά μαθητή. Στο Δαγδιλέλης, Β., Λαδιάς, Α.,  Μπίκος, Κ., Ντρενογιάννη, Ε., Τσιτουρίδου, Μ. (επιμ.). Πρακτικά Εργασιών 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Θεσσαλονίκη, 30/10 & 01/11/2015.
 • Σοφός, Α. Δάρρα, Μ., Τσάρπα, Ι. (2015). Η αξιοποίηση της μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης Α’ Φάσης: Η οπτική των φοιτητών. Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης με θέμα «Η Πρακτική Άσκηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» Πανεπιστήμιο Κρήτης 17-18 Οκτωβρίου 2013, Ηράκλειο.
 • Κώστας, Α., Βιτσιλάκη, Χ. & Σοφός, Α. (2015). e-Learning & ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μάθηση: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 1οΠανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Δια Βίου Μάθησης «Δια Βίου Μάθηση και Σϋγχρονη Κοινωνία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία». 27-28 Ιουνίου 2015, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
 • Κώστας, Α. & Σοφός, Α. (2015). Tο Ιστολόγιο ως Μέσο Ενδυνάμωσης του Στοχασμού των Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικών: Μελέτη Περίπτωσης κατά την Πρακτική Άσκηση. Στο Β. Δαγδιλέλης, Α. Λαδιάς, Κ. Μπίκος, Ε. Ντρενογιάννη, Μ. Τσιτουρίδου (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015, (σελ.…) .
 • Διαμαντάκου, Α., Λιαράκου, Γ., & Κώστας, Α. (2015). Τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία ως Πλαίσιο Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Στο Β. Δαγδιλέλης, Α. Λαδιάς, Κ. Μπίκος, Ε. Ντρενογιάννη, Μ. Τσιτουρίδου (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015, (σελ. …) .
 • Σοφός, Α., Τσάρπα, Ι. (2014). Κριτήρια αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Διδακτικού Σεναρίου στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών. Στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», 28-30/11/2014, Φλώρινα, υπό έκδοση, βιβλίο περιλήψεων σελ. 189, http://www.pee.gr/wp-content/uploads/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CF%89%CE%BD-9o-panellinio-synedrio-2.pdf
 • Σοφός, Α. Δάρρα, Μ. (2014). Η αξιοποίηση του μαθησιακού σχεδιασμού στην εκπαιδευτική διαδικασία: Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. 1ο  Συνέδριο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων Πειραματικών Σχολείων). με τίτλο “Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία: Απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα, ανιχνεύοντας τις προοπτικές του αύριο”. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://depps.minedu.gov.gr/?page_id=1536
 • Σοφός, Α., Κώστας, Α., & Τσάρπα, Ι. (2014). Παρουσίαση του ολιστικού μοντέλου πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ) Ρόδου. Στο Μ. Ματθαιουδάκη & Χ. Ταξίδης (Επιμ.), ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Ένας χρόνος μετά», 26-27 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη (σελ. 187-202).
 • Σπανός Δ., Σοφός, Α., Οικονόμου Β. (2013). Οι συνέπειες ως προς τον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών σε περιβάλλον ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή. 5th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (5th CIE 2013). Πειραιάς, 11-13 Οκτωβρίου 2013
 • Σοφός, Α., Μουζέλης, Αν. (2013) Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο: «Έρευνα στις Τεχνολογίες Ελέγχου Περιεχομένου». 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος 21, 22, 23 Ιουνίου 2013
 • Κώστας, Α., Σοφός, Α. (2013) Στοχασμός Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικών και Νέα Μέσα. Στο Κ. Δ. Μαλαφαντής, Ε. Π. Γαλανάκη, Α. Ι. Παμουκτσόγλου (επιμ.) Πρακτικά ΙΕ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ International Scientific Conference eRA-8, The Synergy Forum «Η Συμβολή της Τεχνολογίας στην Επιστήμη, την Οικονομία, την Κοινωνία και την Εκπαίδευση», 23-25 Σεπτεμβρίου 2013, Πειραιάς (21-29).
 • Σοφός, Α., Δάρρα, Μ., Τσάρπα, Ι. (2013) «Η αξιοποίηση της μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης Α΄ Φάσης: Η οπτική των φοιτητών» Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Πρακτική Άσκηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», 17 & 18 Οκτωβρίου 2013, Ηράκλειο, Κρήτη.
 • Σοφός, Α. (2011). Προς ένα ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής άσκησης για την ένταξη των νέων Μέσων (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διεργασία. Στο: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.). Το ψηφιακό σχολείο. Πειραιάς, 30-31 Οκτωβρίου 2011. Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου (σελ. 239-306), ΕΕΕΠ – ΔΤΠΕ.
 • Σοφός, Α., Αθανασιάδης, Η., Διάκος, Κ., Δούκα, Α. (2011). Εθισμός στο Διαδίκτυο – Έρευνα στην Ελλάδα. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα 20-30 Οκτωβρίου 2011. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο (825-836).
 • Αναστασιάδης, Π., Μικρόπουλος, Α., Σοφός, Α., Φραγκάκη, Μ. (2011) Ο Διαδραστικός Πίνακας στη σχολική τάξη μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα 20-30 Οκτωβρίου 2011. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο (67-76).
 • Σοφός, Α. (2011). Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Νέα εκπαίδευση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο; Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα 20-30 Οκτωβρίου 2011. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο (35-46).
 • Σοφός, Α., Σπανός Δ., (2010). Η επίδραση των προγραμμάτων ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή στον γραπτό λόγο και κριτήρια αποτίμησής του. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ. Πολυχώρος Απόλλων, Πειραιάς. 30-31 Οκτωβρίου 2010 30-31 Οκτωβρίου 2010
 • Σοφός, Α. (2010). Εκπαίδευση στα Μέσα και κατηγορίες στόχων του μιντιακού γραμματισμού και ικανότητας., Στο: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.), Το μέλλον της μάθησης Πειραιάς, 30-31 Οκτωβρίου 2010. Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου (σελ. 218-229), ΕΕΕΠ – ΔΤΠΕ.
 • Σοφός, Α., Σπανός, Δ., Σαχτούρης, Σ. (2010). Οι φορητοί Η/Υ στην Α’ Γυμνασίου: Προβληματισμοί των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του προγράμματος «Ψηφιακή Τάξη». Στο Τζιμογιάννης, Α. (επιμ.). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση” (σελ. 625-632). ΕΤΠΕ: Κόρινθος.
 • Σοφός, Α., Αλεξοπούλου, Κ. (2010). Κριτήρια Αξιολόγησης Σχολικών Δικτυακών Τόπων-Προσδιορισμός Πλαισίου Ποιότητας. Στο: Κολτσάκης, Β., Σαλονικίδης, Γ., Δοδοντσής, Μ. (επιμ.), Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση, 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Συνέδριο Ημαθείας με Διεθνή Συμμετοχή, (σελ. 1758-1771), Βέροια – Νάουσα.
 • Σοφός, Α., Ματζαβίνου, Θ. (2009). Η Χρήση της η-Τάξης (Ηλεκτρονική Διαχείριση Τάξης) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Μαθημάτων από Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής (Α΄ Αθηνών) και της Δωδεκανήσου, Στο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.),  Π.Ε. και Εκπαίδευση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, 4-5 Οκτωβρίου (σελ. 154-170), Πειραιάς: ΕΕΕΠ.
 • Σοφός, Α., Κώστας, Α. (2009). Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές – Το Παράδειγμα του eXe, Στο: Δαπόντες, Ν., Τζιμόπουλος, Ν. (Επιμ.): Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, (σελ. 1-10), Σύρος: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 • Σοφός, Α. Κλαδάκη, Μ., Γεωργιάδου, Δ. (2009). Ο Κινηματογράφος ως Μέσο Διαθεματικής Διδασκαλίας: Μια Εφαρμογή στα Πλαίσια του Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης. Στο: Γκόβας, Ν. (Επιμ.), Θέατρο και εκπαίδευση στο κέντρο της σκηνής (σελ. 252-263). Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
 • Σοφός, Α., Σπανός, Δ. Κεφαλάκης, Π. (2008). Αλληλεπιδραστικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Μέσω Διαδικτύου (E-Radio). Στο: Π.Ε.Κ.Α.Π. (Επιμ.), Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση: Το Σχολείο της Διαθεματικότητας και τη Ευρυζωνικότητας. 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β΄θμιας Εκπαίδευσης (αρχείο 9-1). Ρόδος: Π.Ε.Κ.Α.Π.
 • Σοφός, Α., Σπανός, Δ. (2008). Ηλεκτρονικό Διαπολιτισμικό Ημερολόγιο (Η.Δ.Η.). Στο: Αγγελή, Χ., Βαλανίδης, Ν. (Επιμ.), Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Τομ. Α΄ (σελ. 113-120). Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Σοφός Α., Κώστας Α. (2008). Αξιολόγηση Λογισμικών Εργαλείων για την Ανάπτυξη Πολυμεσικού Υλικού στην Εκπαίδευση. Στο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.), Π.Ε. και Εκπαίδευση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, 4-5 Οκτωβρίου (σελ. 26-39), Πειραιάς: ΕΕΕΠ.
 • Σοφός, Α., Λιάπη, Β. (2007). Καινοτομίες στη Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πραγματικότητα: Αξιολόγηση με Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) και Αυτοαξιολόγηση του Μαθητή με Φύλλα Καταγραφής της Μάθησης (learning logs) στη Μιντιακή Εκπαίδευση/Αγωγή (media education). Στο: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.),  Π.Ε. και Εκπαίδευση. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, 6-8 Οκτωβρίου (σελ. 33-46), Πειραιάς: ΕΕΕΠ.
 • Σοφός, Α., Κώστας, Α. (2007). Ανάπτυξη Παιδαγωγικών Κριτηρίων για την Τεκμηρίωση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Πόρων στο Διαδίκτυο. Στο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.), Τ.Π.Ε. και Εκπαίδευση. Πρακτικά 4ο Πανελλήνιου Συνέδριου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, 6-7 Οκτωβρίου 2007 (σελ. 20-32), Πειραιάς: ΕΕΕΠ.
 • Σοφός, Α., Λιάππη, Β. (2007). Η σημασία των Νέων Τεχνολογιών και της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης στη Δημιουργία ενός Ψηφιακού Φακέλου Εργασιών του μαθητή (E-Portfolio): Μια Νέα Πρόκληση. Στο: Δαπόντες, Ν., Τζιμόπουλος, Ν.: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, 148-158, Σύρος: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 • Σοφός, Α., Δημητρακάκης, K. (2007). Η Παιδική Πορνογραφία στο Διαδίκτυο. Στο: Σχολές Γονέων: μαζί με τα Παιδιά μας. Πανελλήνιο Eεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Βόλος (http://www.gsae.edu.gr/sxolesgoneon_conference/index.html).
 • Σοφός, Α. Ρέλλος, Ν. (2006). Η Σχολική Ανάπτυξη και η Εργασία με τα Nέα Μέσα στην Εκπαίδευση μέσα από το Παράδειγμα της Πόλης της Ρόδου και της Περιοχής της: μια Συμβολή στην Έρευνα της Διδασκαλίας. Στο: Χατζηδήμου Δρ., Μπίκος, Κ., Στραβάκου, Π., Χατζηδήμου Κ. (επιμ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Πρακτικά 5΄ Διεθνούς Συνεδρίου, 629-636, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.
 • Σοφός, Α., Στουππή, Τ. (2006). Παιδαγωγικές Θέσεις της Δια Βίου Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: το Παράδειγμα του WebCT. Στο, Δια Βίου Μάθηση για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση, και την Κοινωνική Σχέση. Πανελλήνιο Eεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Βόλος (http://www.gsae.edu.gr/LifeLongLearning_Conference/Eisigiseis/Paralliles_Synedries/Texnologies_Pliroforikis_kai_Epikoinwniwn.zip ).
 • Σοφός, Α. (2005). Ο Επαγγελματισμός των Εκπαιδευτικών. Μιντιακές Ικανότητες σε Σχέση με τα Νέα Μέσα στην Εκπαίδευση. Στο: Τεχνολογία και Εκπαίδευση, Πρακτικά Επιμορφωτικής Ημερίδας, Ένωση Εκπαιδευτικών, Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Π.Τ.Δ.Ε. Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής και Πολυμέσων, 17-24 Ρόδος.
 • Σοφός, Α. (2005). Quid est hoc? Οι Έννοιες της Ικανότητας και της Δεξιότητας που σχετίζεται με τα Μέσα στην Εκπαίδευση. Στο: Χατζηδήμου Δ., Βιτσιλάκη Β. (Επιμ.), Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Πολυπολιτισμικότητας. ΙΑ΄ Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγική Εταιρία, 248-254. Ρόδος: Αδελφοί Κυριακίδη.